Anmelden

Xing Yi Quan

Aus Spiritwiki
Version vom 13. Mai 2018, 13:49 Uhr von Adm1 (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Xingyiquan oder Xing Yi Quan (chin. 形意拳, Pinyin Xíngyìquán, W.-G. Hsing-i Ch'üan) ist eine Form der chinesischen inneren Kampfkünste der Wudang-Schule. Ältere Namen sind Xinyi Quan, Xinyi Luhe Quan und Yi Quan.


Weblinks